𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐇 𝐏𝐀𝐃𝐀 𝐓𝐔𝐁𝐔𝐇 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐈


𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐇 𝐏𝐀𝐃𝐀 𝐓𝐔𝐁𝐔𝐇 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐈

𝐏𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐛𝐮𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐢 𝐢𝐭𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚-𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐖𝐓 𝐜𝐢𝐩𝐭𝐚𝐤𝐚𝐧. 𝐊𝐢𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐚𝐡𝐚𝐦𝐢 𝐤𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚𝐚𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚-𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢(𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐦𝐢𝐥). 𝐃𝐚𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚-𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐖𝐓 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐛𝐮𝐡 𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐭𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭, 𝐝𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 ;

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐚 : 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐀𝐐𝐌𝐔𝐑

𝐀𝐝𝐚𝐩𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐦𝐚𝐪𝐨𝐦 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐀𝐐𝐌𝐔𝐑 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐮𝐭 ;
"𝐀𝐊𝐔 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐭𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐀𝐐𝐌𝐔𝐑, 𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧-𝐊𝐔. 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐧𝐲𝐚 𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐦, 𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐦 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 :
- " 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐊" 𝐲𝐚𝐢𝐭𝐮 : "𝐎𝐓𝐀𝐊".
- 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐊 𝐝𝐚𝐧 𝐎𝐓𝐀𝐊 𝐢𝐭𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐐.
- 𝐃𝐢𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐐 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐀𝐍𝐀/𝐏𝐑𝐀𝐍𝐀𝐖𝐀. - 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐀𝐖𝐀 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐉𝐈𝐖𝐀.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐉𝐈𝐖𝐀 𝐝𝐢𝐥𝐢𝐩𝐮𝐭𝐢 𝐒𝐈𝐑𝐑.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐈𝐑𝐑 𝐝𝐢𝐥𝐢𝐩𝐮𝐭𝐢 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐀𝐋-𝐀𝐍𝐀"
لا اله الا انا
(𝐓𝐢𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐀𝐤𝐮)

𝐊𝐞𝐝𝐮𝐚 : 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐇𝐀𝐑𝐎𝐌

𝐀𝐝𝐚𝐩𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐪𝐨𝐦 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐇𝐀𝐑𝐎𝐌 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐞𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐮𝐭 ;
"𝐀𝐊𝐔 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐇𝐀𝐑𝐎𝐌, 𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐡𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐤𝐞𝐬𝐮𝐤𝐚𝐚𝐧-𝐊𝐔, 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐢𝐝𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐦.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐇𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐐𝐨𝐥𝐛𝐮, 𝐲𝐚𝐧𝐠
𝐛𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐉𝐚𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐐𝐨𝐥𝐛𝐢.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐉𝐚𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐐𝐨𝐥𝐛𝐢 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐮𝐝𝐢.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐮𝐝𝐢 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐍𝐆𝐀𝐓𝐀𝐍.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐍𝐆𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐙𝐀𝐔𝐐.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐙𝐀𝐔𝐐 𝐐𝐎𝐋𝐁𝐔 𝐢𝐭𝐮 𝐛𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐫𝐢
𝐒𝐈𝐑𝐑𝐔𝐋𝐋𝐀𝐇.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐒𝐈𝐑𝐑 𝐢𝐭𝐮 𝐛𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐀𝐊𝐔(𝐀𝐋-𝐀𝐍𝐀".
لا اله الا انا
((𝐓𝐢𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐀𝐤𝐮)


𝐊𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚 : 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐐𝐎𝐃𝐃𝐀𝐒

𝐀𝐝𝐚𝐩𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐦𝐚𝐪𝐨𝐦 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐐𝐎𝐃𝐃𝐀𝐒 𝐩𝐞𝐧𝐣𝐞𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐮𝐭 ;

"𝐀𝐊𝐔 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐭𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐁𝐀𝐈𝐓𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐐𝐎𝐃𝐃𝐀𝐒. 𝐈𝐭𝐮𝐥𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐊𝐔 𝐒𝐮𝐜𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐤𝐞𝐦𝐚𝐥𝐮𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐦.
- 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐤𝐞𝐦𝐚𝐥𝐮𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐦 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐄𝐋𝐈𝐑.
- 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐏𝐄𝐋𝐈𝐑 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐍𝐔𝐓𝐇𝐅𝐀𝐇.
- 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐍𝐔𝐓𝐇𝐅𝐀𝐇 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐀𝐍𝐈(𝐒𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚).
- 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐀𝐃𝐇𝐈'.
- 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐖𝐀𝐃𝐇𝐈' 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐀𝐃𝐀'
- 𝐃𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐮𝐚 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚
𝐌𝐀𝐍𝐈𝐊𝐀𝐌.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐊𝐀𝐌 𝐢𝐭𝐮 𝐝𝐢𝐥𝐢𝐩𝐮𝐭𝐢 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐃𝐙𝐀𝐔𝐐.
- 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐙𝐀𝐔𝐐 𝐢𝐭𝐮 𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐊𝐔(𝐀𝐋-𝐀𝐍𝐀)".
لا اله الا انا
(𝐓𝐢𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐀𝐤𝐮)


𝐌𝐮𝐝𝐚𝐡-𝐦𝐮𝐝𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐚𝐡𝐚𝐦𝐢 𝐤𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚𝐚𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚-𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐭𝐮, 𝐬𝐞𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤-𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤𝐧𝐲𝐚 𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐛𝐢𝐬𝐚 𝐥𝐞𝐛𝐢𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐦𝐚𝐡𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐦𝐚'𝐫𝐞𝐟𝐚𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐝𝐢𝐫𝐢, 𝐀𝐫𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤 𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐤𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐮𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐀𝐫𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐓𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐡𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐢𝐩𝐭𝐚.

                                                      من عرف نفسه فقد عرف ربه
"𝐁𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐫𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐧𝐲𝐚, 𝐍𝐢𝐬𝐜𝐚𝐲𝐚 𝐀𝐫𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐓𝐮𝐡𝐚𝐧-𝐍𝐲𝐚".

( Sumber dari Yusa Wanasani )

Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan