H A K I K I ILMU - MARTABAT TUJUH/TUJUH ALAM


H A K I K I ILMU - MARTABAT TUJUH/TUJUH ALAM

1.MARTABAT TUJUH/TUJUH ALAM
Ketika kita berbicara tentang Alam Tujuh atau Martabat Tujuh, maka hal ini tidak lepas dari mem-bicara-kan “Asal Mu Mula Balik Semula Pada Tuhan”
Firman Allah s.w.t.
“Innalillah Wa inna ilai-i rajiun”
Maksud dan tujuan ayat ini adalah
“Asal Mu Allah Balik Mu semula Allah”
disini ada dua aspek utama yang di-maksud-kan :
Asal kejadian manusia yang dinyatakan melalui penjelasan pada Martabat Tujuh Atau Martabat Alam Insan.
Balik Mu semula Allah yaitu persiapan untuk menyerahkan atau mengembalikan Diri rahasia yang di kandung oleh jasad sebagaimana asalnya suci dan bersih.
Diri Empunya Diri, mentajallikan dirinya dari satu martabat ke satu martabat atau dari satu alam ke satu satu alam.
Dalam hal kita membicarakan alam atau Martabat Tujuh atau Martabat Alam Insan, maka hal ini terkandung di dalam Surah Al-Ikhlas yaitu dalam hal menyatakan tentang kewujudan Allah yang menjadi diri rahasia kepada manusia itu sendiri dan membicarakan tentang proses peng-wujud-an Allah untuk diterima oleh manusia sebagai diri rahasianya.
Proses pemindahan atau Tajalli Zat Allah s.w.t. bermula dari Alam Ghaibul Ghaib, terbentuk diri zahir dan diri batin manusia ketika mulai bernafas di dalam kandungan ibu, kemudiannya zahir ke dunia yaitu karena pada martabat Ghaibul-Ghaib adalah merupakan martabat manusia yang paling tinggi, suci dan inilah martabat yang benar-benar di redhoi oleh Allah s.w.t.
Diri manusia pada martabat “Insannul-Kamil” adalah sebatang diri yang suci mutlak pada zahir dan batin, tiada cacat celanya dengan Allah s,w.t. yaitu Tuan Empunya Rahasia. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad s.a.w. pernah menegaskan dalam sabdanya :
“bahwa kelahiran seseorang bayi itu dalam keadaan yang suci, tetapi yang men-corak-kannya menjadi kotor adalah ibu-bapaknya”
Jadi ibu-bapak-lah yang mencorakkan sehingga menjadi kotor termasuk masyarakatnya, bangsanya dan juga negaranya.
Oleh karna itu adalah menjadi tanggung-jawab seorang manusia yang ingin kembali menuju jalan kesucian dan makrifat kepada Tuhannya, selayaknyalah dia mengembalikan dirinya kesuatu tahap yang dikenali “Kamilul-Kamil” atau di namakan tahap Martabat Alam Insan.
Dalam membicarakan tingkatan atau martabat pentajallian Allah Tuan Yang Empunya Diri yang menjadi rahasia manusia adalah melalui tujuh tingkatan.
Tingkatan tersebut secara umumnya seperti berikut :
1. Ahdah – Alam Lahut – Martabat Zat
2. Wahdah – Alam Jabarut – Martabat Sifat
3. Wahdiah – Alam Wahdiah – Martabat Asma
4. Alam Roh – Alam Malakut – Martabat Afa’al
5. Alam Misal – Alam Bapak
6. Alam Ijsan – Alam Ibu
7. Alam Insan – Alam Nyata
MARTABAT TUJUH
1.1 ALAM AHDAH
Pada Alam Ghaibul-Ghaib yaitu pada martabat Ahdah di mana belum ada sifat, belum ada ada asma’,belum ada afaal dan belum ada apa-apa lagi yaitu pada Martabat LA TAKYIN, Zatul Haq telah menegaskan untuk memperkenalkan DiriNya dan untuk diberi tanggungjawab ini kepada manusia dan di tajallikanNya DiriNya dari satu peringkat ke peringkat sampai zahirnya manusia berbadan rohani dan jasmani.
Adapun Martabat Ahdah ini terkandung ia di dalam Al-Ikhlas pada ayat pertama yaitu “QulhuwallahuAhad”, yaitu Sa pada Zat semata-mata dan inilah dinamakan Martabat Zat. Pada martabat ini diri Empunya Diri (Zat Ulhaki)Tuhan Rabbul Jalal adalah dengan dia semata-mata yaitu di namakan juga Diri Sendiri. Tidak ada permulaan dan tiada akhirnya yaitu Wujud Hakiki lagi Khodim
Pada keadaan ini tiada sifat,tiada Asma dan tiada Afa’al dan tiada apa-apa pun kecuali Zat Mutlak semata-mata maka berdirilah Zat itu dengan Dia semata-mata dalam keadaan ini dinamakan AINUL KAFFUR dan diri zat dinamakan Ahdah jua atau di namakan KUNNAH ZAT.
1.2 ALAM WADAH
Alam Wahdah merupakan peringkat kedua dalam proses pen- tajallian-nya, Diri Empunya Diri telah mentajallikan diri ke suatu martabat sifat yaitu “La Tak Yan Sani” – sabit nyata yang pertama atau disebut juga martabat noktah/titik mutlak yaitu ada permulaannya.
Martabat ini di namakan martabat Noktah Mutlak atau dipanggil juga Sifat Muhammadiah. Martabat ini dinamakan martabat Wahdah yang terkandung pada ayat “Allahus Shomad” yaitu tempatnya Zat Allah tiada terlindung sedikit pun meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi.
Pada peringkat ini Zat Allah Taala mulai bersifat. SifatNya itu adalah sifat batin jauh dari Nyata dan boleh di umpamakan sebuah pohon besar yang subur yang masih di dalam biji, tetapi ia telah wujud, tidak nyata, tetapi nyata sebab itulah ia di namakan Sabit Nyata Pertama martabat “La Takyin Awwal” yaitu keadaan nyata tetapi tidak nyata (wujud pada Allah)
Maka pada peringkat ini tuan Empunya Diri tidak lagi Beras’ma dan di peringkat ini terkumpul Zat Mutlak dan Sifat Batin. Maka di saat ini tidaklah berbau, belum ada rasa, belum nyata di dalam nyata yaitu di dalam keadaan apa yang di sebut ROH-IDDHAFI.
Pada peringkat ni sebenarnya pada Hakiki Sifat. (Kesempurnaan Sifat) Zat Al Haq yang di tajallikan-nya itu telah sempurna cukup lengkap segala-gala. Ia terhimpunan dan tersembunyi di samping telah zahir pada hakikinya.
1.3 ALAM WAHDIAH
Pada peringkat ketiga setelah tajalli akan dirinya pada peringkat “La takyin Awal”, maka Empunya Diri kepada Diri rahasia manusia ini, mentajallikan pula diriNya ke satu martabat As’ma yaitu pada martabat segala Nama dan dinamakan martabat (Muhammad Munfasal) yaitu keadaan terhimpun lagi bercerai-berai atau di namakan “Hakekat Insan.”
Martabat ini terkandung didalam “Lam yalidd” yaitu Sifat Khodim lagi Baqa, tatkala menilik wujud Allah. Pada martabat ini keadaan tubuh diri rahasia pada masa ini telah terhimpun pada hakikinya Zat, Sifat Batin dan Asma Batin. Apa yang dikatakan berhimpun lagi bercerai-berai kerana pada peringkat ini sudah dapat di tentukan bangsa masing – masing tetapi pada masa ini belum zahir lagi di dalam Ilmu Allah yaitu dalam keadaan “Ainul Sabithaah”. artinya sesuatu keadaan yang tetap dalam rahasia Allah, belum ter-zahir, malah untuk mencium baunya pun belum dapat. Dinamakan juga martabat ini wujud Ardhofi dan martabat wujud Am karena wujud di dalam sekalian bangsa dan wujudnya bersandarkan Zat Allah Dan Ilmu Allah.
Pada peringkat ini juga telah terbentuk diri rahasia Allah dalam hakiki dalam batin yaitu dapat dikatakan juga roh di dalam roh yaitu pada menyatakan NYATA TETAPI TIDAK NYATA
1.4 ALAM ROH
Pada peringkat ke empat di dalam Empunya Diri, Dia menyatakan, mengolahkan diriNya untuk membentuk satu batang tubuh halus yang dinamaka ROH. Jadi pada peringkat ini dinamakan Martabat Roh pada Alam Roh.Tubuh ini merupakan tubuh batin hakiki manusia dimana batin ini sudah nyata Zatnya, Sifatnya dan Afa’alnya.
Pada saat ini menjadi sempurna, cukup lengkap seluruh anggota-anggota batinnya, tida cacat, tiada cela dan keadaan ini dinamakan (Alam Khorijah) yaitu Nyata lagi zahir pada hakiki daripada Ilmu Allah. Tubuh ini dinamakan “Jisim Latiff” yaitu satu batang tubuh yang liut lagi halus. yang tidak akan mengalami cacat cela dan tidak mengalami suka, duka, sakit, menangis, gembira dan hancur binasa, dan inilah yang dinamakan “KholidTullah.”
Pada martabat ini terkandung di dalam “Walam Yuladd“. Dan berdirilah ia dengan diri tajalli Allah dan hiduplah ia buat selama-lamanya. Inilah yang dinamakan keadaan Tubuh Hakekat Insan yang mempunyai awal tiada kesudahannya, dialah yang sebenarnyanya dinamakan Diri Nyata Hakiki Rahasia Allah dalam Diri Manusia.
1.5 ALAM MISAL
Alam Misal adalah peringkat ke lima dalam proses pentajallian Empunya Diri dalam menyatakan rahasia diriNya untuk di tanggung oleh manusia. Untuk menyatakan dirinya Allah S.W.T., terus menyatakan diriNya melalui diri rahasiaNya dengan lebih nyata dengan membawa diri rahasiaNya untuk di kandung pula oleh bapak yaitu dinamakan Alam Misal.
Untuk menjelaskan lagi Alam Misal ini adalah dimana unsur rohani yaitu diri rahasia Allah belum bercamtum dengan badan kebendaan. Alam misal jenis ini berada di Alam Malakut. Ia merupakan peralihan daripada alam Arwah (alam Roh) menuju ke alam Nasut maka itu dinamakan ia Alam Misal di mana proses peryataan ini ,pengujudan Allah pada martabat ini belum zahir, tetapi Nyata dalam tidak Nyata.
Diri rahasia Allah pada martabat Wujud Allah ini mulai di tajallikan kepada ubun-ubun bapak, yaitu permidahan dari alam roh ke alam Bapak (misal).
Alam Misal ini terkandung di dalam “Walam yakullahu” dalam surah Al-Ikhlas yaitu dalam keadaan tidak dapat dibayangkan. Dan seterusnya menjadi “DI”, “Wadi”, “Mani” yang kemudiannya di salurkan ke satu tempat yang bergabung di antara diri rahasia batin (roh) dengan diri kasar Hakiki di dalam tempat yang dinamakan rahim ibu.Maka terbentuklah apa yang di katakan “Manikam” ketika berlangsung persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan (Ibu dan Bapak)
Perlu diingat tubuh rahasia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya tetapi di dalam keadaan rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lagi zahir. Dan ia tetap hidup tidak mengenal akan arti mati.
1.6 ALAM IJSAN
Pada peringkat ke enam, setelah rahasia diri Allah pada Alam Misal yang di kandung oleh bapak, maka berpindah pula diri rahasia ini melalui “Mani” Bapak ke dalam Rahim Ibu dan inilah dinamakan Alam Ijsan.
Pada martabat ini dinamakan martabat “Inssanul Kamil” yaitu batang diri rahsia Allah telah di-Kamilkan dengan kata diri manusia, dan akhirnya ia menjadi “KamilulKamil”. yaitu menjadi satu pada zahirnya kedua-dua badan rohani dan jasmani. dan kemudian lahirlah seoarang insan melalui faraj ibu dan sesungguhnya martabat bayi yang baru dilahirkan itu adalah yang paling suci yang dinamakan “InsanulKamil”. Pada martabat ini terkandung di dalam “Kuffuan” yaitu terkumpul dalam keadaan “KamilulKamil dan nyawa pun di masukkan dalam tubuh manusia.
Setelah cukup waktunya maka diri rahasia Allah yang menjadi “KamilulKamil” itu di lahirkan dari perut ibunya, maka di saat ini sampailah ia ke Martabat Alam Insan.
1.7 ALAM INSAN
Pada alam ke tujuh yaitu alam Insan ini terkandung di dalam “Ahad” yaitu sa (satu). Di dalam keadaan ini, maka berkumpullah seluruh proses peng-wujud-an dan peryataan diri rahasia Allah s.w.t. di dalam tubuh badan Insan yang mulai bernafas dan di lahirkan ke Alam Dunia yang Fana ini. Maka pada alam Insan ini dapatlah di katakan satu alam yang mengumpul seluruh proses pentajallian diri rahasia Allah dan pengumpulan seluruh alam-alam yang di tempuh dari satu peringkat ke satu peringkat dan dari satu martbat ke satu martabat.
Oleh kerana hal ini merupakan satu perkumpulan seluruh alam-alam lain, maka mulai alam dunia yang fana ini, ber-mula-lah tugas manusia untuk mengembalikan balik diri rahsia Allah itu kepada Tuan Empunya Diri dan proses penyerahan kembali rahasia Allah ini hendaklah ber-awal dari alam Dunia ini, oleh karena itu persiapan untuk balik kembali ke asalnya mula kembali mu ke semula hendaklah dimulai dari sekarang juga .
(Hizbun AnNabi wa AaliBaitihi wa Ashabihi)
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan