SIAPA SEBENARNYA ASY ' ARIYYAH?

 

SIAPA SEBENARNYA ASY ' ARIYYAH?
--------------------------------------------------------------
Apakah sebenarnya Madzhab Asy 'ariyyah.. siapa mereka dan bagaimana method pemikiran mereka di akidah.. sehingga madzhab Asy' ariyah dilabelkan oleh madzhab sesat dan luar agama. Lebih melampau.. ada yang tanpa ragu-ragu menilai pengikut Madzhab Asy ' ariyyah tidak bersyukur.
Ternyata jahil tentang Madzhab Asy 'ariyah menjadikan batang kemusnahan dan perpecahan dalam tubuh Ahlussunnah Wa Al-Jama' ah. Bahkan ada yang menduduki pengikut Asy ' ariyyah selaras dengan kumpulan yang memesongkan. Kita benar-benar tidak tahu hujah mereka, bagaimanakah pakar-pakar akidah dan antara pengikut Ahlussunnah selari dengan kumpulan yang terpesong? Na ' udzubillah
Dalam kitab Al-Ghuluw.. kertas-kertas Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. 23 dalam dialog kebangsaan ke-2 di Makkah Mukarramah.. dinyatakan bahawa tindakan anarki kumpulan yang sentiasa menyeru untuk berusaha melakukan pembakaran buku dan mausu ' ah ilmiyyah (media) termasuk kitab Fath Al - Bari Syarah Shahih Al-Bukhari oleh Al-Hafizh Ibn Hajar hanya kerana beliau dituduh Asy ' ari ' smadzhab dan mengikuti jejak Asy ' ariyyah dalam mentadbir hadis-hadis alam yang ada dalam Shahih al-Bukhari.
Siapakah Asy ' ariyah yang sebenar? Asy ' ariyyah adalah kumpulan ulama Islam yang terdiri daripada pakar hadis.. pakar fiqh dan pakar tafsir seperti:
1. Al-Hafizh Abu Hasan Ad-Daraquthni
2. Al-Hafizh Abu Nu 'aim Al-Ashbahani.. penulis Hilyah Al-Auliya'
3. Al-Hafizh Al-Hakim An-Nasaiburi.. pengarang Al-Mustadrak
4. Al-Hafizh Ibni Hibban
5. Al-Hafizh Al-Baihaqi
6. Al-Khathib Al-Baghdadi
7. Hafizh As-Sakhawi
8. Shaykh Al-Islam Ibn Shalah
9. Shaykh Ibn Daqiq Al-Id
10. Al-Hafizh Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi
11. Al-Hafizh Al-Mundziri.. pengarang At-Targhib Wa At-Tarhib
12. Syah Waliyullah Ad-Dihlawi.. Pengarang Kitab Hujjah Allah Al-Balighah
13. Al-Hafizh Al-Munawi.. penulis Kitab Faidh Al-Qadir
14. Qadhi Iyadh.. pengarang Asy-Syifa 'Bi Ta' rifi Huquq Al-Mushthafa
15. Shaykh Ibni Khaldun.. pengarang Al-Muqaddimah
16. Abu Ishaq Al-Isfirayini
17. Imam Abu Bakar Al-Baqillani
18. Sa ' dudin At-Taftazani.. pengarang Kitab Syarah Al-Maqashid
19. Ulama Sulthan Al-'.. Izziddin bin Abdissalam
20. Imam Ibn Asakir
21. Imam As-Sirazi 21. n
22. Al-Hafizh Al-Kirmani.. Penulis Syarah Shahih Al-Bukhari
23. Ibn Hajar Al-Asqalani (pakar hadis yang tanpa disampaikan lagi bahawa penulis Kitab Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari ialah Monotheisme Islam Asy 'ari dan kitab adalah kitab yang tidak boleh ditinggalkan oleh' ulama) .
24. Imam An-Nawawi (guru besar Ahlussunnah dan penulis kitab Syarah Shahih Muslim).
25. Imam Al-Qurthubi (guru besar tafsir dan penulis Al-Jami 'li Ahkam Al-Qur' an) tafsir.
26. Imam Al-Hafizh Al-Mufassir Ibn Kathir
27. Imam Mufassir Fakhruddin Ar-Razi
28. Imam Al-Hafizh Al-Baghawi.. pengarang Syarah As-Sunnah
29. Imam Az-Zarki
30. Imam Mufassir Abu Laits As-Samarqandi
31. Imam Mufassir Ibn Athiyyah Al-Andalusi
32. Imam Mufassir Abul Hasan An-Naisaburi
33. Ibn Hajar Al-Haitami (penulis kitab Az-Zawajir dan lain-lain)
34. Zakariyya Al-Anshari (guru besar fiqh dan hadis)
35. Abu Bakar Al-Baqillani
36. Al-Qusthalani (pengarang Irsyad As-Sari Syarah Shaih al-Bukhari)
37. An-Nasafi (pakar tafsiran dan pengarang tafsiran An-Nasafi)
38. Imam Asy-Syirbini
39. Abu Hayyan An-Nahwi
40. Imam Al-Juwaini
41. Imam Al-Haramain
42. Imam Al-Ghazali
43. Imam Al-Qarafi.. murid Izziddin Bin Abdissalam
44. Imam Az-Zabidi.. penulis Kitab Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin
45. Imam As-Sathibi ('ulama qira' at)
46. Imam Dhiya ' uddin Al-Maqdisi
47. Imam Ibn Hajib
48. Imam Ibnu selamanya
49. Imam Al-Qari ' Ibn Jazri
50. Imam Al-Hafizh Ahmad Ash-Shiddiq Al-Ghumari
51. Imam Al-Bajuri.. penulis Kitab Al-Bajuri Ibni Qasim
52. kesayangan Quthb ' Abdullah Bin Alawi Al-Haddad.
53. Imam Ar-Rafi 'I Asy-Syafi' i
54. Shaykh Yasin Bin Isa Al-Fadani Al-Makki
55. Syaikh Yusuf An-Nabhani
56. Shaykh Mutawalli Asy-Sya ' rawi (Mesir)
57. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.. Mufti Mekah
58. Sayyid Abbas Al-Maliki
59. Sulthan Shalahuddin Al-Ayyubi (Dinasti Abbasiyyah)
60. Sulthan Muhammad Al-Fatihah
61. Dan lain-lain.
Izzuddin bin Abdissalam berkata bahawa sesungguhnya akidah Madzhab Asy 'ari telah dipersetujui oleh semua ulama Syafi' iyah.. Malikiyyah.. Hanafiyyah dan atasan ulama Hanbilah. Antaranya guru besar Madzhab Malik yang hidup kontemporari dengan Imam Asy ' ari.. iaitu Shaykh Abu Amr bin Hajib dan guru besar Madzhab Hanafi.. Jamaluddin Al-Hushairi. Imam al-Khayali berkata dalam Hasyiyah Syarah Al-Aqaid bahawa Madzhab Asy 'ariyyah adalah Ahlussunnah Wa Al-Jama' ah. (Ittihaf As-Sadah juz 2 pp. 7).
Bahkan Ibnu Taimiyyah dalam al-Fatawi (IV / 16) bersabda tentang Madzhab Asy ' ariyah: ′′ Adapun para ulama yang melaknat Imam-Imam Asy ' ariyyah.. sesungguhnya sesiapa yang melaknat mereka.. hendaklah ta ' zir (diberi hukuman) dan sumpah laknat dikembalikan kepada pelaku. Sesiapa yang mengutuk seseorang yang tidak layak disumpah.. sumpahan itu akan menjadi tentang dirinya sendiri. ' Ulama penolong sains agama dan Asy ' ariyyah pertolongan asas agama (ushul ad-din) '
Fatwa Ibn Taimiyyah disebutkan dan ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kertas dialognya.. tapi dapat rakan sebaya Dr. Yusuf al-Ghanifaish (tercatat dalam kertas. 57).. kata.." disebutkan oleh Dr. Muhammad Al-Maliki.. sebenarnya bukan kata-kata Shaykh Ibn Taimiyyah.. tetapi kata-kata Abu Muhammad al-Juwaini seperti yang disebutkan oleh Shaykh Ibnu Taimiyyah pada dua muka surat sebelumnya ′′ Kemudian Sayyid Muhammad mengucapkan terima kasih dan membalas Shaykh Ibnu Taimiyyah bersetuju dengan fatwa Abu Muhammad al-Juwaini. (Lihat al-Ghuluw pp 60.)
Dari keseluruhannya.. jika pengikut Madzhab Asy 'aryyah dikira memesongkan.. maka berapa ribu ulama Asy' ariyyah dan berapa juta umat Islam yang menjadi mangsa kesesatan dan kekeliruan? Habis tu kenapa.. mereka selalu petikan pendapat Ibn Hajar al-Asqalani.. Ibn Kathir.. Al-Qurthubi.. Ar-Razi.. Ibnu Hibban dan lain-lain.. sedangkan mereka semua terbalik?
Nota: Adapun kisah yang menyebut Imam Haramain merujuk pendapatnya mengenai sains kalam seperti yang ditulis oleh Khalid Abdurrahman Ekk dan ulama-ulama lain (madzhab Wahhabi) dalam catatan kitab tersebut.. Dalail At-Tauhid oleh Jamaluddin Al-Qasimi.. adalah palsu dan dusta seperti yang diterangkan oleh Ibnu As-Subki dalam biografi Thabaqat Asy-Syafi ' iyah Imam Haramain. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazhali.
Sumber: Atuk janggut ot n
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan