JENIS-JENIS SYIRIK TANPA DISEDAR

 


JENIS-JENIS SYIRIK TANPA DISEDARI
Hukum Syirik :
Syirik jelas adalah perbuatan dosa besar, terutama jika sampai keluar daripada agama Islam sehingga jelas bahwa hukumnya adalah haram. Merupakan dosa besar jika seseorang berbuat syirik terhadap Allah SWT. Jika seseorang benar-benar memiliki iman yang kuat, tidak mungkin ia berbuat sehina itu dengan menyekutukan Allah dengan apapun. Sungguh orang yang syirik adalah mereka yang sudah sangat tersesat dan tak mendapatkan petunjuk.
Orang yang berbuat syirik adalah benar-benar sudah buta mata hatinya. Padahal, Allah SWT memiliki (3) tiga kekhususan yang tidak boleh disetarakan, disejajarkan, ataupun dibandingkan dengan makhluk, benda, serta apapun yang ada di seluruh jagat raya ini.
Tiga kekhususan tersebut adalah :
1. Kekhususan dalam Rububiyyah Allah.
Allah adalah pencipta dari seluruh yang ada di jagat raya, yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan makhluk. Allah adalah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta.
2. Kekhususan dalam Uluhiyyah Allah.
Satu-satunya tujuan kita beribadah adalah hanya kepada Allah SWT. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib kita sembah. Tiada ada yang lain selain Allah SWT, Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, segala bentuk ibadah yang kita lakukan baik itu adalah solat wajib (5) lima waktu, puasa, zakat, solat sunnat, sedekah, dzikir, doa, dan lain sebagainya hanya boleh kita tujukan ke hadrat Allah SWT sahaja.
3. Kekhususan dalam Asma’ dan Sifat Allah.
Ada 99 Asma’ Allah dan 20 sifat wajib yang harus kita ketahui, serta bahwasanya kesemua sifat itu tidak lah boleh kita persamakan dengan makhluk atau benda apapun di jagat raya ini.
Jenis – Jenis Syirik :
1. Syirik Akbar.
Hakikat daripada syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah SWT sebagai tujuannya dalam beribadah, contohnya memohon dan bernadzar sesuatu kepada selain Allah, takut kepada kuburan, jin, atau syaitan serta percaya bahwa semua itu boleh mendatangkan bahaya. Syirik ini menyebabkan seseorang keluar daripada agama Islam sehingga jika ia meninggal dalam keadaan demikian maka akan kekal di dalam neraka.
Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian, akan kekal di dalam neraka.
i. Syirik saat berdoa.
Yakni orang yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah SWT. Padahal tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya;
“Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa meskipun setipis kulit ari. Jika kamu meminta kepada mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. (Q. S. Faathir : 13-14)
ii. Syirik dalam sifat Allah.
Salah satu sifat wajib pada dzat Allah SWT adalah Allah Maha Mengetahui. Segala sesuatu yang ada di jagat raya, baik yang kecil mahu pun besar, terlihat mahu pun tak nampak, Allah mengetahui kesemuanya. Ketika seseorang percaya bahwa peramal boleh melihat masa depan dan ia mempercayainya, maka itu adalah syirik.
iii. Syirik dalam Kecintaan.
Allah itu pencemburu sehingga Ia tidak menyukai jika hamba-Nya mencintai selain kepada-Nya. Baik itu orang tua, ibu bapa, saudara, suami, isteri, sahabat, pimpinan, atau siapapun. Jangan lah mencintai secara berlebihan selain kepada Allah. Cinta kepada sesama mahkluk ciptaan Allah tidak boleh disetarakan apalagi kurang dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah SWT.
Firman Allah SWT :
(Walaupun demikian), ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu). (Surah Al-Baqarah 2:165)
iv. Syirik dalam Ketaatan.
Yakni patuh dan tunduk kepada selain Allah SWT, baik itu ilmuan, ulamak, atau siapapun. Tindakan seperti ini hampir sama dengan perbuatan menyembah berhala.
Firman Allah SWT :
Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. (Surah At-Taubah 9:31)
iiv. Syirik Khauf (Takut).
Ketakutan yang dimaksud tentu adalah takut kepada selain Allah SWT misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggap bahwa semua itu boleh menyebabkan bahaya atau mudharat pada dirinya. Termasuk juga takut pada seseorang secara berlebihan sampai menyebabkan kelalaian terhadap kewajibannya sendiri. Hal ini biasa terjadi kepada seseorang yang bekerja dan takut pada atasannya, sampai meninggalkan solatnya.
2. Syirik Ashghar.
Merupakan semua perbuatan mahu pun ucapan yang oleh syara’ dinyatakan sebagai perbuatan syirik namun tidak sampai menyebabkan keluar daripada agama Islam, namun boleh menjadikan sebagai pengantar daripada dosa syirik akbar.
i. Zhahir (Nyata).
Yakni ketika seseorang mengucap sumpah atas selain kerana Allah SWT.
Rasulullah SAW bersabda :
“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik”. (H. R. Ahmad, Shahih).
Selain itu, menggunakan benda-benda atau azimat seperti gelang atau kalung yang dipakai dengan niat sebagai penangkal bahaya atau penyakit juga termasuk dalam syirik asghar.
ii. Khafi (Tersembunyi).
Syirik jenis ini sumbernya berada di dalam hati seseorang, boleh juga dalam niat semata atau memang kepercayaan namun tak ditunjukkan oleh perbuatan (hanya di dalam hati), contohnya riya’ yang tersembunyi dalam hati.
"Bahaya dari Perbuatan Syirik"
1. Syirik Ashghar.
Amal ibadahnya rosak, sungguh rugi orang yang berbuat syirik kerana sesungguhnya amal ibadah yang telah ia lakukan menjadi rosak akibat perbuatan syiriknya.
Firman Allah SWT :
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada Nabi-nabi yang terdahulu daripadamu: "Demi sesungguhnya! jika engkau (dan pengikut-pengikutmu) mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah) tentulah akan gugur amalmu, dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. (Surah Az-Zumar 39:65)
Syirik asghar atau juga boleh dipanggil syirik kecil berlaku dalam keadaan mereka tidak sedar dan perlu segera mereka bertaubat. Dosa syirik asghar juga adalah syirik yang mungkin akan berlaku terus kepada syirik besar iaitu perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni iaitu syirik akbar.
2. Syirik Akbar.
Merupakan perkara pertama yang diharamkan oleh Allah SWT.
Firman Allah SWT :
Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi; dan perbuatan dosa; dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar; dan (diharamkanNya) kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya); dan (diharamkanNya) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. (Surah Al-A'raaf 7:33)
Merupakan sebuah tindakan zalim yang teramat besar iaitu boleh menghancurkan seluruh amal ibadah.
Firman Allah SWT :
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar". (Surah Luqman 31:13)
Merupakan dosa besar yang tak terampuni oleh Allah SWT sehingga apabila meninggal dalam keadaan syirik besar, maka ia akan diharamkan untuk masuk syurga.
Firman Allah SWT :
Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam". Padahal Al-Masih sendiri berkata:" Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim". (Surah Al-Maaidah 5:72)
Orang yang berbuat syirik akbar akan kekal di neraka sesuai dengan firman Allah SWT :
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahanam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. (Surah Al-Bayyinah 98:6)
Yang melakukan perbuatan syirik akbar merupakan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang kotor akidahnya.
Firman Allah SWT :
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haraam sesudah tahun ini; dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurniaNya, jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (Surah At-Taubah 9:28)
Menurut al-Zabidi, syirik dari sudut bahasa bererti kufur. (Lihat Taj al-‘Arus, 7/148). Kata Ibn Faris (Mu’jam Maqayis al-Lughah, 3/265), “Huruf syin (ش), ra (ر), dan kaf (ك) adalah akar kata yang memiliki dua makna asal iaitu:
i. Penyertaan/perbandingan dan lawan bagi bersendirian.
ii. Perpanjangan dan kelurusan.
Dari makna yang pertama diambil kata syarikah iaitu sesuatu yang ada (dimiliki) oleh dua orang, tidak khusus bagi salah satunya. Dikatakan pula (شاركت فلانا في الشيء) apabila aku telah menjadi sekutu baginya. Dan dikatakan (أشركت فلانا) apabila aku menjadikannya sebagai sekutu bagimu.
Dari sudut istilah, Syeikh ‘Abd al-Rahman al-Sa’di menyebut: Syirik adalah menjadikan bagi Allah sekutu yang mana dia berdoa kepadanya sebagai dia berdoa kepada Allah, atau takut kepadanya, atau mengharap kepadanya, atau dia mencintainya sebagaimana kecintaan kepada Allah, atau dia melakukan kepadanya satu jenis daripada jenis-jenis ibadah. (Lihat al-Qaul al-Sadid fi Maqasid al-Tauhid, m. 24)
Dosa Syirik :
Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Oleh itu, ianya diletakkan sebagai dosa besar yang pertama daripada 76 dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam al-Zahabi dalam kitabnya al-Kaba’ir. Maka jelas syirik merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam Islam.
Firman Allah SWT :
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar”. (Surah al-Nisaa’ 4:48)
Ibn Kathir berkata: “Allah Ta’ala tidak akan mengampuni dosa syirik yaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik.” (Lihat Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, 3/129). Menurut Ibn al-Jauzi, Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik yang mati dalam kesyirikan. (Lihat Zad al-Masir, 2/103). Ini bermaksud, jika dia meninggal dunia dalam keadaan sempat bertaubat, maka dia akan selamat daripada azab neraka.
Rasulullah SAW bersabda,
أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ
“Dosa besar yang paling besar, adalah menyekutukan (sesuatu) kepada Allah”. (H.R. al-Bukhari, no. 6919)
Jenis-Jenis Syirik :
Perbuatan syirik itu ada bermacam-macam jenis dan tidak semuanya mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan ada yang tidak. Walaupun kesemuanya dikira dosa besar, tahapnya tidak semuanya sama.
Imam al-Sanusi dalam al-Muqaddimat membahagikan syirik kepada enam jenis :
1. Syirik Istiqlal : Menetapkan adanya dua tuhan atau lebih yang berlainan seperti akidah Majusi yang mempercayai adanya Ahura Mazda dan Angra Mainyu.
2. Syirik Tab’id : Menyatukan tuhan daripada beberapa oknum seperti akidah Triniti agama Kristian.
3. Syirik Taqrib : Beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah SWT dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
4. Syirik Taqlid : Beribadah kepada Allah kerana mengikut orang lain.
5. Syirik Asbab : Menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat seperti berpegang bahawa manusia kenyang kerana makan, dan bukan Allah SWT yang mengenyangkannya.
6. Syirik Aghrad : Beramal kerana selain daripada Allah SWT.
Bagi no. 1 – 4, seseorang itu dikira kufur secara ijmak. Bagi no. 6, ianya dikira maksiat dan tidak kufur secara ijmak. Adapun bagi no. 5, ia memerlukan perincian. Jika ianya disandarkan kepada sebab tertentu semata-mata, maka dia dikira kufur secara ijmak. Jika dia meyakini bahawa ianya memberi kesan melalui daya yang dijadikan oleh Allah kepada makhluk, dia dikira fasik dan ahli bid’ah.
Semoga penjelasan ini memberikan kita kefahaman tentang syirik dan lebih berhati-hati dalam tingkah laku kita supaya tidak tergolong dalam golongan yang mensyirikkan Allah SWT.
" Laa ilaaha illallah "

[ Sumber dari Syeh Haqtullah ]


Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan